Wednesday, October 19, 2011

Troubled Odyssey by Patricio P. Diaz

From the back cover:

“‘Odyssey,’ the word is adopted from Odyssey, the Greek epic of Homer. Odyssey is a myth, Troubled Odyssey is history. Like Odyseuss’ wanderings to find his way back to his kingdom, the Moros’ quest for their ancestral domain — the core of the Mindanao Bangsamoro Problem — has been beset by a host of troubles. Odyseuss’ troubles were mythical interventions; those of the Moros are historical iniquities and ironies.
‘Odyssey’ means epical or long voyage. Epical, indeed, is the search for a political solution to the Moro problem within the Bangsamoro right to self-determination.”
     Patricio P. Diaz
(From the Preview)

MINDANAO Into the 21st Century: A Photographic Journey by MindaNews

From the back cover:

The photographs in this book offer a ringside view off Mindanao through the lens of MindaNews photographers. We share our awe at finding majestic waterfalls in areas where Mindanao still has lush forests. Grieve with us at the sight of her once stately mountains now ravaged by mining. Stand with us as we accompany Mindanawons not only in fleeing the war or burying the dead, but also in celebrating a Lumad wedding and triumphantly conquering the surging waves. This is OUR Mindanao.

Monday, July 4, 2011

Bangsamoro: Pagpupunyagi sa Sariling-Pagpapasya ni Lualhati M. Abreu

Bangsamoro: Pagpupunyagi sa Sariling-Pagpapasya ni Lualhati M. Abreu.  MATAPOS dumanas ng mga dantaon ng kolonyalismo at pang-aapi, marapat lamang na kamtin ng sambayanang Bangsamoro ang isang tiyak na resolusyon ng kanilang pakikibaka para sa sariling-pagpapasya ang pagkakaroon ng angking bayan at ang pamumuhay sa pangmatagalang kapayapaan. Hindi sila lamang-- ang sambayanang Moro--ang nagsusulong ng pakikibakang ito; bahagi na ito ng kasalukuyang pakikibaka ng mas malawak na bayan para sa lupa, sariling¬pagpapasya, soberanya, at tunay na demokrasya.


     Sa kasamaang-palad, ang kamalayang publiko tungkol sa pakikibakang Bangsamoro ay nahubog, sa kalakhan, ng mga prehuwisyong pangkasaysayan at pangkultura, at ng mga institusyon kabilang ang estado, midya, edukasyon na nagtuturing sa usapin bilang simpleng pabigat na digmaang iginigiit ng isang "palaaway na taumbayan," nang hindi umuunawa sa malalalim na ugat nito sa kasaysayan at istrukturang panlipunan. Sa matagal na panahon, ang gobyerno, laluna ang sandatahang lakas nito, ay sumagupa sa pakikibang Moro mula sa perspektibang militar.
     Dapat ring mas pansinin ang papel ng interbensyong US sa Mindanao, na mauugat noon pang mga taon ng kolonyalismo. Tumitindi ngayon ang interes ng US sa isla, laluna ang ukol sa eksplorasyon ng langis at iba pang layuning pang-ekonomya. Kinukumpirma ng mga ito ang paghihinala na ang patuloy na mga operasyon ng US Special Forces ay may naiibang adyenda at bahagi ng sekretong plano para sa permanenteng pananatiling militar sa Mindanao.